Скачать

Балдар фольклору

Кыргыз эли муундан муунга айтылып келе жаткан бешик ырынан баштап жомок, табышмак, макал-лакап сыяктуу көөнөрбөс көркөм поэтика аркылуу балдарга таалим-тарбия берип, илим-билимин, дүйнө таануусун өстүргөн. Жыйнакка элдик оозеки чыгармачылыктын башаты болгон бешик ыры, балдар ырлары, жомоктор, табышмактар, макал-лакаптар, жаңылмачтар, калптар, балдар оюндары киргизилди.