Скачать

Адам аттары - эл байлыгы

Бул эмгекте илимий-популярдуу формада бүгүнкү кездеги кыргыз энчилүү адам аттарынын лингвистикалык, тарыхый-этнографиялык бөтөнчөлүгү көрсөтүлөт. Бөбөккө энчилүү ат берүүдөгү кыргыз элиндеги негизги мыйзам-ченемдери, салт-санаалары жана эстетико-этикалык, педагогикалык нормалары баяндалып, балага ысым ыйгарууга байланыштуу практикалык кеп-кеңештер айтылып, коомдук талаптар тууралуу сөз болот. Кыскача (көбүнчө конкреттүү мисалдардын негизинде) энчилүү киши аттарынын түшүндүрмө сөздүгү берилген. Китеп кыргыз энчилүү адам аттарына (антропонимдерине) кызыккандарга, алар аркылуу элдин ономастикалык маданиятын сыйлагандарга жана калайык калкка багытталган. Китепке пикир, каалоо айткандарды (автор демейдегидей эле) ыраазычылык билдирүү менен кабыл алат.