Soncrete and abstract nouns (Белгилүү айкын зат атоочтор)