Past perfect tense (Өткөн учурга чейинки бүткөн чак)