Молекулалык кинетикалык теориянын иш жүзүндө далилдениши