Логарифмалык жана көрсөткүчтүү теңдемелердин системасы