Кыргыздар Амир Темирдин мамлекетинин курамында. 1-бөлүм