Дөөлөтбек Сыдыков. Канчоро менен Гүлчоронун Акшумкарды издеп Үргөнчкө барганы.