Скачать

Тайтору

Семетей эпосунан. Каныкейдин Тайтору күлүктү төлгө кылып чапканы. «Манас» эпосунун 1000 жылдыгына карата балдарга арналып чыгарылган бул китеп, 1963-жылы «Тайтору» деген ат менен жарык кергөн китептен алынды. Сүрөттөрү жаныдан тартылды. Сүрөтчүсү М. Сагынбаев