Скачать

Синтаксистик окуунун негиздери

Эмгек кыргыз тилиндеги орчундуу маселелердин бири синтаксистик катыштын табиятын ачып берүүгө багытталган. Ал, баарыдан мурда, жогорку окуу жайларынын филология факультеттеринин студенттерине арналат. Ошондой эле эмгекти кыргыз тили боюнча адистер, окутуучулар, аспиранттар, түрк тилдеринин салыштырма грамматикасын кыргыз тили боюнча мектептер, атайын орто жана жогорку окуу жайлары үчүн окуу китептерин түзүүчү окумуштуулар, методисттер кеңири пайдаланса болот.