Скачать

Семетей. Вторая книга

Жусуп Мамайдын «Семетейинин» 2-китебинде Семетей жана анын чоролору Гүлчоро, Канчоронун Чынкожо, Толтой менен болгон урушу жана Коңурбайдын капысынан кол салышы, акырында кызыл кыргынга учурап жеңилиши өңдөнгөн кызыктуу окуялар сүрөттөлөт.