Скачать

Семетей. Баатырдык эпос. 1-китеп. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча

Китепке залкар манасчы Саякбай Каралаевдин айтуусу боюнча Манас баатырдын курман болушу, үй-бүлөсүнүн өз туугандары тарабынан куугунтукталып, Каныкейдин Семетейди алып Букарага качышы, Семетейдин чоңоюп эр жеткени, Тайторунун чабылышы ж.б. Семетейге таандык окуялар толук берилген.