Скачать

Кыргыздардын салттык жүрүм-турум маданияты

Эмгекте кыргыздардын үй-бүлөлүк мамилелеринде, турмуш-тиричилигинде колдонулган салттык жүрүм-турум маданияты (этноэтикети) берилген. Изилдөөнүн негизин автордун этнографиялык талаа материалдары жана XIX кылымдын аягы - XX кылымдын башындагы изилдөөчүлөрдүн эмгектери түзөт.

Китеп тарыхчыларга, этнографтарга, илимий кызматкерлерге, мугалимдерге, студенттерге арналып жазылды жана кыргыз маданиятына кызыккан окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналат. Мындан сырткары, “Кыргыз этнографиясы”, “Этнопедагогика” предметтери боюнча кошумча окуу куралы катары сунушталат.