Скачать

Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (окуу китеби)

Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (окуу китеби)
“Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы” окуу китеби гуманитардык-филологиялык, педагогикалык багыттагы студенттерге бүгүнкү күндүн деңгээлинен кыргыз тилинин лексикологиясы менен лексикографиясына карата ой жүгүртүүгө үйрөтүү максатында нормативдүү талапта, лингвистикалык билим берүүнүн жол-жоболоруна ылайык даярдалды. Окумуштуу-профессорлорго, аспиранттарга, магистранттарга, студенттерге, кыргыз лексикологиясы менен лексикографиясына жана улуттун руханий этномаданиятына кызыккандарга багытталат.