• Роза Аманова

 • Курманбектин Аккандын тосуп алышы (Курманбек встречает Аккана)

 • Курманбектин Акканга берген жообу (ответ Курманбека Аккану)

 • Курманбектин атасы Тейит ханга учурашканы (встреча Курманбека с отцом Тейит ханом)

 • Тейит хан уазири Зайырбекти Курманбекке жибергени (Тейит хан отправляет Зайырбека Курманбеку)

 • Курманбектин Зайырбекке берген жообу (ответ Курманбека Зайырбеку)

 • Тейит хандын Зайырбекке кайрылып айтканы (обращение Тейит хана Зайырбеку)

 • Курманбектин Бакбурхандын ордосуна аттанышы. Зайырбектин элчиликке жибериши (Курманбек направляется к орде Бакбурхана. Зайырбек отправляется послом)

 • Зайырбектин айткан элчилик сөзү (речь посла Зайырбека)

 • Бакбурхандын жообу (ответ Бакбурхана)

 • Зайырбектин Бакбурхандын укканын Курманбекке айтып келиши (Зайырбек пересказывает слова Бакбурхана Курманбеку)

 • Курманбектин сайышка чыгышы (Курманбек выходит на поединок)

 • Бакбурхандын сырын айтышы (Бакбурхан раскрывает свой секрет)

 • Курманбектин Бакбурханды ат үстүнөн аңтара сайышы (Курманбек сносит Бахбурхана с коня)

 • Бакбурхандын өз шертине тураарын айтканы (Бабурхан клянется, что сдержит обещание)

 • Төпө чечендин айтканы (речь оратора Топе)

 • Канышайдын жэңеси Батыймага айткан сыры (секрет, рассказанный Канышай Батыйме)

 • Жэңеси Батыйманын Канышайга айткан сыры (секрет, рассказанный Батыймой Канышаю)

Роза Аманова. "Курманбек" дастаны

Калык Акиевдин варианты боюнча, “Курманбек” дастаны Роза Аманованын аткаруусунда.